Πολιτική ποιότητας

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ NIVACO ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Μ.Ε.Π.Ε.

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην εμπορία και διακίνηση προϊόντων ακτινοπροστασίας και εξαρτημάτων βιοϊατρικής, καθώς και εφαρμογών ακτινοπροστατευτικών και αντιμαγνητικών θωρακίσεων. 

Στην εταιρεία μας, βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης αλλά και προσπάθεια κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:

 • Την ικανοποίηση των πελατών από τα διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Την συμφωνία με τις νόρμες ασφάλειας και αξιοπιστίας.
 • Την μείωση του κόστους και την βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της εταιρείας.

Για να πετύχουμε τα παραπάνω, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 και 1348/2004. Παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία της εταιρείας μας, έχουμε προσδιορίσει τις απειλές και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την λειτουργία της και δεσμευόμαστε για:

 • Την κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της και γενικά κάθε ενδιαφερόμενου μέρους.
 • Την άμεση ανταπόκριση  στις απαιτήσεις των πελατών και στην τήρηση των δεσμεύσεων και των  υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως αυτές προσδιορίζονται μέσα από τις σχετικές συμβάσεις.
 • Τη συμμόρφωση με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
 • την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας  και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
 • Την ενδελεχή αναπληροφόρηση από τους πελάτες και την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των παραπόνων
 • τη διασφάλιση της συνεργασίας με προμηθευτές και παρόχους οι οποίοι ικανοποιούν καθορισμένες απαιτήσεις ποιότητας
 • τη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας διαθέτουν την απαραίτητη επαγγελματική επάρκεια η οποία επηρεάζει την ποιότητα του προϊόντος 
 • Την ενθάρρυνση του προσωπικού για συμμετοχή και συνεισφορά στη συνεχή βελτίωση.
 • την παροχή του πλαισίου για την καθιέρωση και ανασκόπηση των στόχων για την ποιότητα. 
 • Τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας.

Καθορίζουμε στόχους Ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά την διάρκεια της ετήσιας Ανασκόπησης από την Διοίκηση.

Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί στόχο και βασική μας δέσμευση.

Ο Προϊστάμενος Διαχείρισης Ποιότητας, τον οποίο έχει ορίσει η Διοίκηση της NIVACO ΙΑΤΡΙΚΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Μ.Ε.Π.Ε. έχει την αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να επιβλέπει την υλοποίηση, την λειτουργία και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.