Θωρακίσεις Ακτινοπροστασίας

NIVACO έχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ότι αφορά τον σχεδιασμό, την μελέτη και την συναρμογή «Συστημάτων Ακτινοπροστασίας».

Τα «Συστήματα Ακτινοπροστασίας» περιλαμβάνουν Θωρακίσεις Τοιχοποιίας, Θωρακισμένα Προφίλ Αλουμινίου, Πόρτες και Κάσες Ακτινοπροστασίας, Συστήματα Ασφαλείας και Αυτοματισμού Θυρών, Ακτινοπροστατευτικά Πετάσματα & Υαλοστάσια, Ειδικές Κατασκευές Θωράκισης & Ενδιάμεσης Συναρμογής.

Τα «Συστήματα Ακτινοπροστασίας» κατασκευάζονται σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες «Σωστής Πρακτικής και Ακτινοπροστασίας» και σε πλήρη εναρμόνιση με τις Διεθνείς Αρχές Ακτινοπροστασίας περί Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της International Commission on Radiological Protection (ICRP) -οδηγίες EURATOM 80/836, 84/467, 97/43 (ex 84/466), 89/618, 90/641, 92/3, όπως είναι καταγεγραμμένες στην Υπ. Απόφαση 1014(ΦΟΡ)94, 6.3.2001.

Η NIVACO βεβαιώνει ότι τα «Συστήματα Ακτινοπροστασίας» που εγκαθιστά ανταποκρίνονται απόλυτα στον σκοπό και την χρήση για την οποία προορίζονται, και πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα Μολύβδου που χρησιμοποιείται (καθαρότητα 99,97% σε συμφωνία με τους κανονισμούς περί προσμείξεων UNI 3165, UNI 6450) και την ισοδυναμία των χαρακτηριστικών τους.